Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Piknik rodzinny z KGW Będków Żarowianki”

W dniu 16.05.2024 r. do Urzędu Gminy w Rząśni wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez: Koło Gospodyń Wiejskich Będków Żarowianki z/s Będków 33A, 98-332 Rząśnia.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Każdy w terminie do dnia 23.05.2024 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia.