Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia (za rok 2023)
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia (za rok 2022)
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku