Informacja o zgromadzeniu – protest rolników w Rząśni

W związku z informacją z dnia 12 marca 2024 r. mając na względzie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389) Wójt Gminy Rząśnia informuje o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. w godzinach od 7:00 do 19:00.

Miejsce zgromadzenia: Rondo w miejscowości Rząśnia wraz z ulicami: Kościuszki, 1 Maja i Ogrodowa.

Terminy kolejnych zgromadzeń będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rząśni.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach dróg.
Zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
– imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
– datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
– ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na numer telefaksu: 42 664-14-01 lub email: wczk@lodz.uw.gov.pl.