Transmisje z sesji


Ta strona widoczna jest tylko w przeglądarkach obsługujących
ramki.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

Administrator, dane kontaktowe Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnia, kontakt:
1) telefoniczny: 44 631-71-22.
2) osobisty lub pisemny: Urząd Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia.
Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@rzasnia.pl.
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu utrwalenia transmisji obrad Rady Gminy Rząśnia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. – art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej bezterminowo.
Dane osobowe zapisane na nośnikach danych będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalne.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.
Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby niesprawujące funkcji publicznych, których dane osobowe przetwarza Administrator mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Pani/Panu prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.