Zasady udzielania informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy w Rząśni w jeden z niżej wymienionych sposobów:
– przesłać pocztą na adres: Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia;
– złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy;
– przesłać pocztą elektroniczną na adres email: gmina@rzasnia.pl.

Karta usługi w serwisie Gov.pl: gov.pl/web/gov/uzyskaj-informacje-publiczna.