Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia

W ślad za Obwieszczeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 maja 2024 r. informującego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedkładamy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia.

Projekt dostępny jest w dniach od 3 czerwca 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni o godzinie 15.00.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Rząśnia, w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 maja 2024 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia
Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2023
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Piknik rodzinny z KGW Będków Żarowianki”

W dniu 16.05.2024 r. do Urzędu Gminy w Rząśni wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez: Koło Gospodyń Wiejskich Będków Żarowianki z/s Będków 33A, 98-332 Rząśnia.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Każdy w terminie do dnia 23.05.2024 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia.
Informacja o dofinansowaniu do zabiegów weterynaryjnych kastracji/sterylizacji psa/kota
Informacja o zgromadzeniu – protest rolników w Rząśni

W związku z informacją z dnia 12 marca 2024 r. mając na względzie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389) Wójt Gminy Rząśnia informuje o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. w godzinach od 7:00 do 19:00.

Miejsce zgromadzenia: Rondo w miejscowości Rząśnia wraz z ulicami: Kościuszki, 1 Maja i Ogrodowa.

Terminy kolejnych zgromadzeń będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rząśni.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach dróg.
Harmonogram zebrań sołeckich w roku 2024
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.16.2024.AD z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
Nabór do projektu „Wzrost efektywności instalacji OZE w Gminie Rząśnia” (2-7 lutego 2024 r.)

Szanowni Mieszkańcy.

Nasza Gmina niewątpliwie pod wieloma względami jest liderem w ekologicznym podejściu do nowoczesnych źródeł energii – jest tak na pewno pod względem montażu instalacji fotowoltaicznych, które dzięki gminnemu dofinansowaniu posiada ponad 80% gospodarstw domowych.

Jednak, zarówno ja jak i Państwo, świadomi jesteśmy powstających podczas ich użytkowania problemów – głównie spowodowanych niedostosowaniem sieci przesyłowych do ilości wyprodukowanej energii, co przekłada się na niedostateczny zwrot kosztów i brak zadowolenia z naszej wspólnej inwestycji w zieloną energię.

Dlatego też, chcąc zmierzyć się z tymi problemami i spróbować je rozwiązać chciałbym zaproponować Mieszkańcom udział w projekcie dofinansowanym z odblokowanych ostatnio środków Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczonych między innymi na  zakup i montaż magazynów energii. Przewidywany poziom dofinansowania to 90%  kosztów kwalifikowanych netto. Państwa zakładany wkład własny został określony na kwotę 5 000,00 złotych brutto.

Możliwość aplikowania o te środki wynika z odważnych decyzji podjętych przeze mnie wspólniez Radą Gminy, kiedy to zdecydowaliśmy się utworzyć „Klaster Energii Powiatu Pajęczańskiego”. Wniosek o dofinansowanie może być złożony wyłącznie przez podmiot, który ma formę klastra energii, dlatego Gmina Rząśnia, będąca jego członkiem ma szansę je pozyskać.

Moja propozycja polega na założeniu – we współpracy z Państwem, wniosku do Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu zakładającego zakup i montaż w Państwa domach magazynów energii (magazyn będzie dopasowany do parametrów instalacji fotowoltaicznej jaką już Państwo posiadają, a także do zużycia prądu w danym budynku – zakłada się, że moc magazynu powinna być równa mocy instalacji OZE, a pojemność magazynu energii wynosić 1,5 mocy instalacji tj. na przykład 4kW mocy i  6 kWh pojemności), a także wymianę zamontowanych już w Waszych gospodarstwach falowników na nowoczesne trójfazowe (hybrydowe) przystosowane do pracy z takim magazynem.

Aby ten projekt zrealizować musimy niezwłocznie przystąpić do pracy. Począwszy od piątku 2 lutego 2024 r. proszę wszystkich zainteresowanych o składanie wypełnionych ankiet informacyjnych oraz umów, które załączam do tej kurendy. Pozyskane dzięki wypełnieniu ankiety dane posłużą do przygotowania odpowiednich dokumentów i napisania wniosku, o którym piszę wyżej.

Ważne jest, aby dane pozyskane w ten sposób, były zgodne ze stanem faktycznym – dlatego proszę o dokładną analizę ankiety i przygotowanie danych niezbędnych do jej wypełnienia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy trudności z wypełnieniem ankiety lub umowy pracownicy Urzędu Gminy podczas pełnionych dyżurów udzielą Państwu  niezbędnych informacji.

W przedmiotowej ankiecie zawarłem dodatkowy (nie obowiązkowy) do wypełnienia dział dotyczący Państwa oczekiwań co do inwestycji w Odnawialne Źródła Energii w przyszłości, tak abym mógł poznać Państwa oczekiwania i potrzeby, a na ich podstawie składać kolejne wnioski dotyczące nowych źródeł OZE czy efektywności energetycznej.

Oprócz wypełnienia ankiety będą Państwo musieli podpisać umowę użyczenia, której celem jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z rozbudową istniejącej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii. Proszę o analizę treści umowy. Dodatkowo, będą Państwo zobowiązani do dostarczenia odpowiednich dokumentów – a będą to:
– dowód osobisty – do wglądu,
– aktualny tytuł własności (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej) – do wglądu,
– dwa ostatnie rachunki za energię – do wglądu,
oświadczenie Mieszkańca prowadzącego pod danym adresem działalność gospodarczą,
wypełniona umowa dotyczącą ustalenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą a Mieszkańcem podpisana przez wszystkich Właścicieli (jeśli jest ich więcej).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do magazynu energii dostarczają wszystkie dokumenty do specjalnie uruchomionego w Urzędzie Gminy w Rząśni punktu konsultacyjnego (II piętro), który pracował będzie od piątku 2 lutego do środy 7 lutego 2024 r. (w dni robocze) w godzinach 8.00 – 19.00.

Drodzy Mieszkańcy.

Myślę, że zdecydowanie łatwiej byłoby Państwu podjąć decyzję o przystąpieniu do projektu, gdyby można było przedyskutować to w szerszym gronie, na  spotkaniach sołeckich, w oparciu o opinie zaproszonych ekspertów. Krótki termin realizacji niestety nie pozwolił na takie dyskusje i spotkania, które zawsze z Wami przeprowadzałem uruchamiając tego rodzaju przedsięwzięcia, za co bardzo serdecznie Was przepraszam. Jestem przekonany, że projekt, który proponuję okaże się w przyszłości naszym wspólnym sukcesem. Z pewnością przy realizacji projektu zderzymy się z problemami technicznymi, których na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć – jednak wzrastające ceny energii oraz ogromne dofinansowanie dla Mieszkańca nie pozwalają nam na  niewykorzystanie tej możliwości, a efekt końcowy projektu w przyszłości Państwu to zrekompensuje.

W razie pytań bądź wątpliwości pomocą każdemu zainteresowanemu służę zarówno ja, jak i pracownicy Urzędu Gminy w Rząśni przez cały okres składania ankiet.

Informacje i pomoc będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rząśni i pod numerami telefonów:
– 605 – 446 – 341,
– 605 – 446 – 663.

Z poważaniem

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk
Informacja. 26 lutego dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.84.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek gminnych (poza Gminnym Ośrodkiem Zdrowia oraz Gminną Biblioteką Publiczną), zgodnie z Kodeksem Pracy – w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę, tj. dnia 6 stycznia 2024 roku.

Powoduje to zmianę (pomijając Gminną Biblioteką Publiczną) naszej wcześniejszej informacji z dnia 8 stycznia br. wskazującej dzień 5 lutego jako dzień wolny i zastąpienie tej daty dniem 26 lutego.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie wyniku naboru na udzielenie dotacji na wspieranie zadania z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
Ruszył nabór wniosków o dodatek osłonowy

Wójt Gminy Rząśnia, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmianą ustawy oraz zmianą ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła mieszkańcy mogą ponownie ubiegać się o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2024 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej, to forma wsparcia finansowego dla osób i rodzin, która ma pomóc w pokryciu części kosztów energii.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni oraz w wersji elektronicznej przez system ePuap.  Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Dodatek przysługuje osobie prowadzącej:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł,
  • wieloosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1; Dz.U. z 2023 r. poz.390 z późn.zm.).

Dla wniosków złożonych w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. będą uwzględniane dochody za rok 2022.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będą wypłacane jednorazowo. Dodatek osłonowy na ogrzewanie w 2024 roku wynosić będzie:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od źródła ogrzewania – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami weglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie możliwa do odbioru w siedzibie organu realizującego świadczenie. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Pracownicy realizujący  „dodatek osłonowy” 

Kamil Sobala – Administrator, Katarzyna Popławska – Specjalista Pracy Socjalnej ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, telefon kontaktowy kom. 785-193-692, lub stacjonarny 44 631-71-84, wew. 101 – Pani Katarzyna Popławska, wew. 102 – Pan Kamil Sobala.

Wnioski przyjmowane będą: w poniedziałki od godziny 9.30 do 13.00, wtorek – piątek od godziny 8.00 do 13.00.
OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r.w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego
Informacja. 5 lutego 2024 r. dniem wolnym od pracy (aktualizacja)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek gminnych (poza Gminnym Ośrodkiem Zdrowia), zgodnie z Kodeksem Pracy – w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę, tj. dnia 6 stycznia 2024 roku.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.2.2024.AD z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia w 2024 roku
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024 – sołectwa: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin.
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024 – sołectwa: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin- Kolonia Broszęcin, Kodrań – Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary – Rychłowiec
Informacja. 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 7 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek gminnych (poza Gminnym Ośrodkiem Zdrowia), zgodnie z Kodeksem Pracy – w zamian za dzień  ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę, tj. dnia 11 listopada 2023 roku.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Informacja dla Mieszkańców wsi: Zielęcin, Stróża, Rekle dot. Szkoły Podstawowej w Zielęcinie