Nabór do projektu „Wzrost efektywności instalacji OZE w Gminie Rząśnia” (2-7 lutego 2024 r.)

Szanowni Mieszkańcy.

Nasza Gmina niewątpliwie pod wieloma względami jest liderem w ekologicznym podejściu do nowoczesnych źródeł energii – jest tak na pewno pod względem montażu instalacji fotowoltaicznych, które dzięki gminnemu dofinansowaniu posiada ponad 80% gospodarstw domowych.

Jednak, zarówno ja jak i Państwo, świadomi jesteśmy powstających podczas ich użytkowania problemów – głównie spowodowanych niedostosowaniem sieci przesyłowych do ilości wyprodukowanej energii, co przekłada się na niedostateczny zwrot kosztów i brak zadowolenia z naszej wspólnej inwestycji w zieloną energię.

Dlatego też, chcąc zmierzyć się z tymi problemami i spróbować je rozwiązać chciałbym zaproponować Mieszkańcom udział w projekcie dofinansowanym z odblokowanych ostatnio środków Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczonych między innymi na  zakup i montaż magazynów energii. Przewidywany poziom dofinansowania to 90%  kosztów kwalifikowanych netto. Państwa zakładany wkład własny został określony na kwotę 5 000,00 złotych brutto.

Możliwość aplikowania o te środki wynika z odważnych decyzji podjętych przeze mnie wspólniez Radą Gminy, kiedy to zdecydowaliśmy się utworzyć „Klaster Energii Powiatu Pajęczańskiego”. Wniosek o dofinansowanie może być złożony wyłącznie przez podmiot, który ma formę klastra energii, dlatego Gmina Rząśnia, będąca jego członkiem ma szansę je pozyskać.

Moja propozycja polega na założeniu – we współpracy z Państwem, wniosku do Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu zakładającego zakup i montaż w Państwa domach magazynów energii (magazyn będzie dopasowany do parametrów instalacji fotowoltaicznej jaką już Państwo posiadają, a także do zużycia prądu w danym budynku – zakłada się, że moc magazynu powinna być równa mocy instalacji OZE, a pojemność magazynu energii wynosić 1,5 mocy instalacji tj. na przykład 4kW mocy i  6 kWh pojemności), a także wymianę zamontowanych już w Waszych gospodarstwach falowników na nowoczesne trójfazowe (hybrydowe) przystosowane do pracy z takim magazynem.

Aby ten projekt zrealizować musimy niezwłocznie przystąpić do pracy. Począwszy od piątku 2 lutego 2024 r. proszę wszystkich zainteresowanych o składanie wypełnionych ankiet informacyjnych oraz umów, które załączam do tej kurendy. Pozyskane dzięki wypełnieniu ankiety dane posłużą do przygotowania odpowiednich dokumentów i napisania wniosku, o którym piszę wyżej.

Ważne jest, aby dane pozyskane w ten sposób, były zgodne ze stanem faktycznym – dlatego proszę o dokładną analizę ankiety i przygotowanie danych niezbędnych do jej wypełnienia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy trudności z wypełnieniem ankiety lub umowy pracownicy Urzędu Gminy podczas pełnionych dyżurów udzielą Państwu  niezbędnych informacji.

W przedmiotowej ankiecie zawarłem dodatkowy (nie obowiązkowy) do wypełnienia dział dotyczący Państwa oczekiwań co do inwestycji w Odnawialne Źródła Energii w przyszłości, tak abym mógł poznać Państwa oczekiwania i potrzeby, a na ich podstawie składać kolejne wnioski dotyczące nowych źródeł OZE czy efektywności energetycznej.

Oprócz wypełnienia ankiety będą Państwo musieli podpisać umowę użyczenia, której celem jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z rozbudową istniejącej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii. Proszę o analizę treści umowy. Dodatkowo, będą Państwo zobowiązani do dostarczenia odpowiednich dokumentów – a będą to:
– dowód osobisty – do wglądu,
– aktualny tytuł własności (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej) – do wglądu,
– dwa ostatnie rachunki za energię – do wglądu,
oświadczenie Mieszkańca prowadzącego pod danym adresem działalność gospodarczą,
wypełniona umowa dotyczącą ustalenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą a Mieszkańcem podpisana przez wszystkich Właścicieli (jeśli jest ich więcej).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do magazynu energii dostarczają wszystkie dokumenty do specjalnie uruchomionego w Urzędzie Gminy w Rząśni punktu konsultacyjnego (II piętro), który pracował będzie od piątku 2 lutego do środy 7 lutego 2024 r. (w dni robocze) w godzinach 8.00 – 19.00.

Drodzy Mieszkańcy.

Myślę, że zdecydowanie łatwiej byłoby Państwu podjąć decyzję o przystąpieniu do projektu, gdyby można było przedyskutować to w szerszym gronie, na  spotkaniach sołeckich, w oparciu o opinie zaproszonych ekspertów. Krótki termin realizacji niestety nie pozwolił na takie dyskusje i spotkania, które zawsze z Wami przeprowadzałem uruchamiając tego rodzaju przedsięwzięcia, za co bardzo serdecznie Was przepraszam. Jestem przekonany, że projekt, który proponuję okaże się w przyszłości naszym wspólnym sukcesem. Z pewnością przy realizacji projektu zderzymy się z problemami technicznymi, których na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć – jednak wzrastające ceny energii oraz ogromne dofinansowanie dla Mieszkańca nie pozwalają nam na  niewykorzystanie tej możliwości, a efekt końcowy projektu w przyszłości Państwu to zrekompensuje.

W razie pytań bądź wątpliwości pomocą każdemu zainteresowanemu służę zarówno ja, jak i pracownicy Urzędu Gminy w Rząśni przez cały okres składania ankiet.

Informacje i pomoc będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rząśni i pod numerami telefonów:
– 605 – 446 – 341,
– 605 – 446 – 663.

Z poważaniem

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk

image_pdfimage_print