Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Gmina Rząśnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Rakowiecka.
 • E-mail: katarzyna.rakowiecka@rzasnia.pl
 • Telefon: 44 631-71-22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Rząśnia
 • Adres: ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia
 • E-mail: gmina@rzasnia.pl
 • Telefon: 44 631-71-22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Rząśni jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przed budynkiem Urzędu wyznaczone się trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych dwa miejsca z przodu budynku jedno miejsce z tyłu budynku.
Przed budynkiem znajdują się stojaki rowerowe u-kształtne.
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
Osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wejście do budynku Urzędu Gminy w Rząśni umożliwia poziom terenu (poziom podłogi równy poziomowi terenu przy budynku) drzwi automatycznie otwierane .
W budynku znajduje się tablica informacyjna, która umieszczona jest po lewej stronie przy wejściu głównym.
W budynku Urzędu znajduje się punkt obsługi klienta, który umieszczony jest po prawej stronie przy wejściu głównym . Istnieje zatem możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej na wózkach inwalidzkich przez pracowników urzędu w pokoju interesanta , po zgłoszeniu tego faktu w punkcie obsługi. Lada punktu jest obniżona do wysokości max 0,8 m. Osoba w informacji jest widoczna.
Schody wyposażone są w poręcze, również po stronie ściany. Schody w budynku można ominąć windą.
Kontrast barwny jest na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia.
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg , schodów mają właściwości antypoślizgowe.
Meble nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza.
Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób uporządkowany , z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy.
Przy drzwiach znajdują się tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR.
Framugi drzwi oraz drzwi w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystej tafli, są oznakowane w widoczny sposób.
Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymajają mocnego ściskania i chwytania.
Drzwi w budynku nie mają progów.
Wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.
Brzeg elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2m, nie znajdują się dalej niż 10cm od płaszczyzny ściany.
Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Budynek wyposażony jest w windę.
Dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Winda zawiera zewnętrzny panel sterujący na wysokości 08-1,2m od posadzki.
Winda dysponuje sygnalizację dźwiękową , która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi.
Wewnętrzny panel sterujący jest umieszczony na wysokości 0,8-1,2m w odległości nie mniejszej niż 0,5m od narożnika kabiny.
Panel sterujący jest wyposażony dodatkowo w informację głosową mówiącą, na którym piętrze winda się zatrzymała dla osób niewidomych.
W kabinie windy powyżej panelu sterującego umieszczony jest wyświetlacz pokazujący numer pietra, na którym znajduje się winda.
Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie.
Drzwi windy wyposażone są w system zatrzymujący ich zamykanie jeżeli jakikolwiek przedmiot/ osoba przeszkodzą w ich zamknięciu.
Na ścianie windy przeciwnej do drzwi wejściowych umieszczone jest lustro.
Drzwi windy maja szerokość 0,9m
Na wszystkich piętrach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
Toalety posiadają powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5m x1,5m oraz 0,9m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.
Toaleta wyposażona jest uchwyty po obu stronach toalety i umywalki.
Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskosyfonową.
Toaleta wyposażona jest w baterię umywalkową automatyczną.
Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajduję się pętla indukcyjna.

image_pdfimage_print