Ostatnie aktualizacje

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

image_pdfimage_print

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

image_pdfimage_print

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji Rady Gminy Rząśnia na dzień 29 stycznia 2024 r.

image_pdfimage_print

Uchwała nr 29/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

image_pdfimage_print

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

image_pdfimage_print

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

image_pdfimage_print

Ruszył nabór wniosków o dodatek osłonowy

Wójt Gminy Rząśnia, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmianą ustawy oraz zmianą ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła mieszkańcy mogą ponownie ubiegać się o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2024 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej, to forma wsparcia finansowego dla osób i rodzin, która ma pomóc w pokryciu części kosztów energii.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni oraz w wersji elektronicznej przez system ePuap.  Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Dodatek przysługuje osobie prowadzącej:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł,
  • wieloosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1; Dz.U. z 2023 r. poz.390 z późn.zm.).

Dla wniosków złożonych w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. będą uwzględniane dochody za rok 2022.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będą wypłacane jednorazowo. Dodatek osłonowy na ogrzewanie w 2024 roku wynosić będzie:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od źródła ogrzewania – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami weglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie możliwa do odbioru w siedzibie organu realizującego świadczenie. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Pracownicy realizujący  „dodatek osłonowy” 

Kamil Sobala – Administrator, Katarzyna Popławska – Specjalista Pracy Socjalnej ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, telefon kontaktowy kom. 785-193-692, lub stacjonarny 44 631-71-84, wew. 101 – Pani Katarzyna Popławska, wew. 102 – Pan Kamil Sobala.

Wnioski przyjmowane będą: w poniedziałki od godziny 9.30 do 13.00, wtorek – piątek od godziny 8.00 do 13.00.

image_pdfimage_print

Uchwała Nr L/349/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia

image_pdfimage_print

Uchwała Nr L/348/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań–Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia

image_pdfimage_print

Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2023 roku dotyczącej stanu wyposażenia oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia za I półrocze 2023 r.

image_pdfimage_print

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok

image_pdfimage_print

Porozumienie Międzygminne Nr 1/2024 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 4 stycznia 2024 r. zawarte pomiędzy Gminą Sulmierzyce, a Gminą Rząśnia w zakresie powierzenia sobie nawzajem zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

image_pdfimage_print

Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r.w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

image_pdfimage_print

Informacja. 5 lutego 2024 r. dniem wolnym od pracy (aktualizacja)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek gminnych (poza Gminnym Ośrodkiem Zdrowia), zgodnie z Kodeksem Pracy – w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę, tj. dnia 6 stycznia 2024 roku.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

image_pdfimage_print

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.2.2024.AD z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

image_pdfimage_print

Uchwały Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 grudnia 2023 r.

image_pdfimage_print

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia w 2024 roku

image_pdfimage_print

Uchwała Nr IV/246/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2024 rok

image_pdfimage_print

Uchwała Nr IV/245/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

image_pdfimage_print

Uchwała Nr IV/244/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rząśnia

image_pdfimage_print

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024 – sołectwa: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin.

image_pdfimage_print

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024 – sołectwa: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin- Kolonia Broszęcin, Kodrań – Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary – Rychłowiec

image_pdfimage_print

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Rząśnia na dzień 18 grudnia 2023 r.

image_pdfimage_print

Informacja. 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 7 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek gminnych (poza Gminnym Ośrodkiem Zdrowia), zgodnie z Kodeksem Pracy – w zamian za dzień  ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę, tj. dnia 11 listopada 2023 roku.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

image_pdfimage_print