Ostatnie aktualizacje

Druki do pobrania. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

image_pdfimage_print

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku

image_pdfimage_print

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rząśnia prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późń. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Zgodnie z § 10 – 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

 1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
image_pdfimage_print

Sprawozdania finansowe Gminy Rząśnia oraz Urzędu Gminy w Rząśni za rok 2022

image_pdfimage_print

Uchwała Nr IV/132/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 września 2023 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Rząśnia

image_pdfimage_print

Uchwała Nr IV/78/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2022 r.

image_pdfimage_print

Uchwała nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 17 września 2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia

image_pdfimage_print

Uchwała nr XL/295/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Krysiaki Będkowskie, Krysiaki Broszęckie, gmina Rząśnia

image_pdfimage_print

Uchwała nr XXXVI/268/2022 Rady Gminy Rząśnia z dnia 9 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia

image_pdfimage_print

Uchwała nr XL/248/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz miejscowości Będków

image_pdfimage_print

Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 972/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Biała

image_pdfimage_print

Uchwała nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rząśnia

image_pdfimage_print

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – za rok 2022 (Radni)

Radnych Rady Gminy Rząśnia kadencji 2018-2024

image_pdfimage_print

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – za rok 2022 (Kierownicy)

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

image_pdfimage_print

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2022

image_pdfimage_print

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków zatwierdzone decyzją PO.RZT.70.79.2023 Państwowego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

image_pdfimage_print

Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 3 lutego 2023 roku dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

image_pdfimage_print

Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 9 września 2022 roku w zakresie realizacji budżetu i gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Zielęcinie

image_pdfimage_print

Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 marca 2022 roku w zakresie inwestycji zakończonej dnia 28.03.2022 roku pn. rozbudowa i przebudowa drogi w obrębie Stróża dz. 125/2 o łącznej długości 543 m.

image_pdfimage_print

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Rząśni

image_pdfimage_print

Plan planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 na dzierżawionych obwodach łowieckich o numerach 245 i 269 Koła łowieckiego Szarak w Nowej Wsi

image_pdfimage_print

Zgłaszanie szkód łowieckich na terenie obwodu łowieckiego nr 265

image_pdfimage_print

Lista planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 na dzierżawionych obwodach łowieckich o numerach 245 i 269 – koło łowieckie Szarak w Nowej Wsi.

image_pdfimage_print

Zgłaszanie szkód łowieckich

Za szkody wyrządzone przez zwierzynę oraz za szkody wyrządzone w trakcie polowania (np. tratowanie upraw, zniszczone ogrodzenia) poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie.

W świetle obowiązujących przepisów prawa do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:
– na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego w oparciu o art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,
– na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt.1,
– na terenie obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1, 1b i ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy,
– w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Szczegółowy tryb szacowania szkód łowieckich reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (zawarto tam również wzory protokołów szacowania szkód, itp.).

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii teren Gminy Rząśnia podzielony jest na obwody 225, 244, 245, 265, 266 poniżej podajemy wykaz kół łowieckich funkcjonujących na terenie naszej gminy z ich przyporządkowaniem do poszczególnych obwodów oraz podaniem nazw i danych kontaktowych do kół z uwzględnieniem danych kontaktowych do osób do których można zgłaszać szkody łowieckie uzyskane z Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.


Obwód nr 225
Koło Łowieckie „Kuropatwa” Rusiec, ul. Wieluńska 8, 97 – 438 Rusiec.
Józef Szczepanik: 669 – 847 – 703.
Obwód nr 244
Koło Łowieckie „Cyranka” Pajęczno, ul. Częstochowska 44, 98 – 330 Pajęczno.
Tadeusz Randak: 604 – 531 – 765.
Obwód nr 245
Koło Łowieckie „Szarak” Nowa Wieś, Stanisławów 19, 98 – 338 Sulmierzyce.
Zbigniew Gołda: 607 – 928 – 212.
Obwód nr 265
Koło Łowieckie „Perkoz” Wodzisław Śląski, ul. 1 Maja 125, 44 – 325 Mszana
Erwin Kubik: 607 – 832 – 482.
Obwód nr 266
Koło Łowieckie „Słonka” Łódź, ul. Gazowa 5/16, 91 – 076 Łódź
Tadeusz Piela: 608 – 761 – 147.


image_pdfimage_print

Zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
– imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
– datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
– ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na numer telefaksu: 42 664-14-01 lub email: wczk@lodz.uw.gov.pl.

image_pdfimage_print